Ιωνικού Ρυθμού 0,45μ.


ΚΩΔ: 1101
Υ 0,45μ Μ 0,30μ Β 0,24μ





Ιωνικού Ρυθμού 0,75μ.


ΚΩΔ: 1404

Υ 0,75μ Μ 0,30μ Β 0,24μ





Ιωνικού Ρυθμού 0,85μ.


ΚΩΔ: 1505

Υ 0,85μ Μ 0,30μ Β 0,24μ





Ιωνικού Ρυθμού 0,27μ.


ΚΩΔ: 5101

Υ 0,27μ Μ 0,30μ Β 0,24μ





Ιωνικού Ρυθμού Κιονόκρανο


ΚΩΔ: 5102

Υ 0,25μ Μ 0,50μ Β 0,38μ





Στοιχείο Κίονα 0,50μ.


ΚΩΔ: 5103

Υ 0,50μ Δ 0,25μ





Βάση Κίονα


ΚΩΔ: 5104

Υ 0,11μ Δ 0,26μ





Κίονας Τετράγωνος 0,75μ.


ΚΩΔ: 5105

Υ 0,75μ Μ 0,30μ Β 0,30μ





Κολώνα Τετράγωνη 0,70μ.


ΚΩΔ: 5107

Υ 0,70μ Μ 0,32μ Β 0,32μ





Κολώνα Τουλίπα


ΚΩΔ: 5108

Υ 0,70μ Μ 0,35μ Β 0,35μ





Κολώνα Σκαπιτσαριστή Μεσαία


ΚΩΔ: 5109

Υ 0,76μ Μ 0,35μ Β 0,35μ





Κολώνα Σκαπιτσαριστή Μεγάλη


ΚΩΔ: 5110

Υ 0,95μ Μ 0,40μ Β 0,40μ





Κολώνα Σκαπιτσαριστή Μικρή


ΚΩΔ: 5111

Υ 0,70μ Μ 0,26μ Β 0,26μ





Ιωνικού Ρυθμού Τετράγωνη


ΚΩΔ: 5112

Υ0,80μ Μ0,30μ Β0,22μ