Σοβάς βασικής στρώσης

Marmoline Thermolight TL2

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο, πρόσθετα και κόκκους πολυστερίνης, που προσδίδουν θερμομονωτικές ιδιότητες. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του και αυξάνει σημαντικά την ευκολία και την ταχύτητα εφαρμογής.

Marmoline SV 100

Marmoline SV 100

ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο βιομηχανικό λευκό μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικά πρόσθετα. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα εφαρμογής.

Marmoline MONO SV 50

Marmoline MONO SV 50

ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο βιομηχανικό λευκό μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο καιειδικά πρόσθετα. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα εφαρμογής. Λόγω της κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,5 mm του Μαρμάρου Διονύσου που περιέχει το προϊόν, επιτυγχάνεται λεία επιφάνεια που απαιτεί λιγότερο τρίψιμο και σπατουλάρισμα.

Marmoline MONO SVG 100

Marmoline MONO SVG 100

ΓΚΡΙ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο βιομηχανικό γκρι μαρμαροκονίαμα με βάση το γκρι τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικά πρόσθετα. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα εφαρμογής.